Bezdrátový LCD termostat

Popis funkce

Praktická ukázka jak s BigClown vytvořit základní termostat. Tento projekt se skládá z bezdrátové části remote a základní jednotky base. Remote jednotka je bateriově napájená. V pravidelných intervalech měří teplotu a zobrazuje ji na svém displeji. Na displeji lze taky nastavit enkodérem požadovanou teplotu. Naměřená a nastavená teplota se bezdrátově posílá na base module každé 3 vteřiny.

Na base jednotce je power module s výkonovým relé, které sepne v případě, že je potřeba zapnout vytápění.

Zároveň je možné base jednotku připojit přes USB například do Raspberry Pi nebo jiného počítače a veškeré veličiny sledovat i na dálku.

Remote node

Popis zařízení

 1. Remote obsahuje

 2. Base obsahuje

Firmware

Projekt nalzenete na GitHubu. Každý node má svou vlastní podsložku base a remote.

https://github.com/bigclownlabs/bcp-wireless-lcd-thermostat

Sestavení a programování modulů

 1. Sestavte remote module podle obrázku
 2. Sestavte base module podle obrázku
 3. Naprogramujte oba node firmwary z repozitářů z předchozí kapitoly. Můžete postupovat podle návodu jak nastavit vývojové prostředí a jak naprogramovat firmware.
 4. Po zapnutí je třeba oba moduly spárovat. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko B na base module. Rozbliká se rychle červená LED. Nyní je base module ve stavu párování. Remote module spárujete tak, že stisknete enkodér taky na 3 vteřiny (nebo tlačítko B).
 5. Nyní začnou z remote jednotky chodit rádiové pakety. Každý paket je signalizován krátkým bliknutím červené LED na Base Module.

Integrace s Raspberry Pi

 1. Připojte base module USB kabelem do Raspberry Pi.
 2. TBD

Testování

Nyní vyzkoušejte funkci termostatu. Enkodérem nastavte požadovanou teplotu na vyšší, než je aktuálně naměřená. Na Base Module spne relé a vedle něj se rozsvítí zelená signalizační LED.

Poté nastavte enkodérem nižší teplotu, než je naměřená. Za pár vteřin signalizační LED na Base Module zhasne a relé vypne.

Tipy a triky

Jednoduchou úpravou v kódu je možné projekt využít i na spouštění klimatizace. Nebo lze ke měření teploty využít senzoru na base module a na remote budete jen nastavovat požadovanou teplotu.

results matching ""

  No results matching ""